Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio – darželio tėvus (globėjus), pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam  lopšelio – darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.

2017-2018 mokslo metų tarybos sudėtis:

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė –Edita Martinkėnienė
Kontaktai: el. paštas  editamartin1@yahoo.com, tel. Nr. 8 687 27167

Nariai :
1. Marius Toločka
2. Ieva Šidlauskienė
3. Vita Kitova
4. Giedrė Danielė
5. Aistė Zdanavičienė
6. Tomas Jankauskas
7. Lina Urbaitienė
8. Paulius Vaidotas
9. Rytis Dobilas
10. Audronė Ramaškevičienė
11. Rasa Regina Dražbienė
12. Virginija Augustaitienė
13. Daiva Čalkūnienė
14. Dalė Majauskienė


Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio – darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio – darželio direktorius, visi lopšelyje – darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.